نمونه هایی از انواع رزومه: تاریخی، ترکیبی، عملکردی

21 اردیبهشت 94 ساعت 18:30
نمونه هایی از انواع رزومه: تاریخی، ترکیبی، عملکردی

نمونه هایی از انواع رزومه: تاریخی، ترکیبی، عملکردی


رزومه تاریخی
نام
آدرس_شماره تماس_ایمیل

شغل درخواستی : شغلی که خواستار ان هستید
خلاصه ی شایستگیها
•    چقدر تجربه در زمینه ی شغل درخواستی تان، در زمینه های مرتبط، و مهارتهای مورد نیاز برای این شغل، تجــربه دارید
•    یک موفقیت کلی در دوره ی شغلی خود که نشان میدهد شما برای این شغل مناسب هستید
•    آیا شخصی هست که شما و عملکرد کاری تان را مورد تایید قرار دهد

تجربه ی حــرفه ای
از سال .. تا ...    عنوان شغل، نام شرکت، شهر و استان
•    یک موفقیت افتخار آمیز که نشان میدهد شما در این حرفه خوب و مناسب هستید.
•    مشکلی که شما آنرا حل کرده اید
•    زمانی که شما تاثیر مثبتی بر سازمان، رییس، همکاران و مشتریان گذاشته اید.
•    جوایز، پاداشها، تقدیرها و .. که شما بدست آورده اید و مربوط به شغل درخواستی تان است
از سال ... تا ... عنوان شغل، نام شرکت، شهر و استان
•    یک پروژه ی افتخار آمیز که در آن مشارکت داشته اید و مرتبط با شغل درخواستی تان است.
•    موفقیت دیگری که نشان میدهد که شما در فردی مناسب و مطلوبی برای این نوع مشاغل هستید.
•    نتایج کمـّـی که نشان از مهارت شما دارد
از سال ... تا ...  عنوان شغل، نام شرکت، شهر و استان
•    موفقیت افتخارافرینی که نشان میدهد شما در نظر کارفرمای آتی خود ارزشمند هستید.
•    موقعیتی که در ان توجهات جلب مهارتهای شما شده باشد.

تحصیلات
مدرک، رشته (اگر مرتبط است)، سال (اختیاری)، دانشگاه، شهر و استان


رزومه ترکیبی
شغل درخواستی : شغلی که خواستار آن هستید
خلاصه ی شایستگیها
•    چقدر تجربه در زمینه ی شغل درخواستی تان، در زمینه های مرتبط، و مهارتهای مورد نیاز برای این شغل، تجــربه دارید
•    یک موفقیت کلی در دوره ی شغلی خود که نشان میدهد شما برای این شغل مناسب هستید
•    آیا شخصی هست که شما و عملکرد کاری تان را مورد تایید قرار دهد
تجربیات حرفه ای
از سال .. تا اکنون   عنوان شغل     نام شرکت     شهر و استان
مهارتهای اصلی
•    یک موفقیت افتخار آمیز که نشان میدهد شما در این حرفه خوب و مناسب هستید.
•    مشکلی که شما آنرا حل کرده اید
•    زمانی که شما تاثیر مثبتی بر سازمان، رییس، همکاران و مشتریان گذاشته اید.
•    جوایز، پاداشها، تقدیرها و .. که شما بدست آورده اید و مربوط به شغل درخواستی تان است
مهارتهای عمده
•    یک پروژه ی افتخار آمیز که در آن مشارکت داشته اید و مرتبط با شغل درخواستی تان است.
•    موفقیت دیگری که نتایج قابل کمیت گذاری دارد و نشان دهنده ی مهارت شماست.
•    موقعیتی که در ان توجهات جلب مهارتهای شما شده باشد.

از سال ... تا ... عنوان شغل، نام شرکت، شهر و استان
•    یک پروژه ی افتخار آمیز که در آن مشارکت داشته اید و مرتبط با شغل درخواستی تان است.
•    موفقیت دیگری که نشان میدهد که شما در فردی مناسب و مطلوبی برای این نوع مشاغل هستید.
•    نتایج کمـّـی که نشان از مهارت شما دارد

از سال ... تا ...  عنوان شغل، نام شرکت، شهر و استان
•    موفقیت افتخارافرینی که نشان میدهد شما در نظر کارفرمای آتی خود ارزشمند هستید.
•    موقعیتی که در ان توجهات جلب مهارتهای شما شده باشد.

تحصیلات
مدرک، رشته (اگر مرتبط است)، سال (اختیاری)، دانشگاه، شهر و استان

رزومه عملکردی
نام
آدرس_شماره تمای_ایمیل

شغل درخواستی : شغلی که خواستار ان هستید
خلاصه ی شایستگیها
•    چقدر تجربه در زمینه ی شغل درخواستی تان، در زمینه های مرتبط، و مهارتهای مورد نیاز برای این شغل، تجــربه دارید
•    یک موفقیت کلی در دوره ی شغلی خود که نشان میدهد شما برای این شغل مناسب هستید
•    آیا شخصی هست که شما و عملکرد کاری تان را مورد تایید قرار دهد

تجربیات مرتبط
مهارتهای اصلی
•    یک موفقیت افتخار آمیز که نشان میدهد شما در این حرفه خوب و مناسب هستید.
•    مشکلی که شما آنرا حل کرده اید
•    زمانی که شما تاثیر مثبتی بر سازمان، رییس، همکاران و مشتریان گذاشته اید.
•    جوایز، پاداشها، تقدیرها و .. که شما بدست آورده اید و مربوط به شغل درخواستی تان است
مهارتهای عمده
•    یک پروژه ی افتخار آمیز که در آن مشارکت داشته اید و مرتبط با شغل درخواستی تان است.
•    موفقیت دیگری که نشان میدهد که شما در فردی مناسب و مطلوبی برای این نوع مشاغل هستید.
•    نتایج کمـّـی که نشان از مهارت شما دارد.

پیشینه ی کاری
از سال .. تا اکنون    عنوان شغل             نام شرکت و شهر
از سال ..تا...        عنوان شغل             نام شرکت و شهر
از سال ...تا...        عنوان شغل             نام شرکت و شهر

تحصیلات
مدرک، رشته (اگر مرتبط است)، سال (اختیاری)، دانشگاه، شهر و استان


منبع: Susan Ireland سایت تخصصی نوشتن رزومه


مترجم: مهرداد دستورانی
نمونه هایی از انواع رزومه: تاریخی، ترکیبی، عملکردی
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره نمونه هایی از انواع رزومه: تاریخی، ترکیبی، عملکردی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: استخدام ، رزومه ، مقاله ، تجربه ، رزومه تاریخی ، رزومه ترکیبی ، رزومه عملکردی