مقاله مدیریت بهره وری فراگیر

مقاله مدیریت بهره وری فراگیر

فروشنده: آنتیک
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 91 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 7,500 تومان

معرفی محصول:
مقاله مدیریت بهره وری فراگیر

قیمت: 7500 تومان

فرمت : word | حجم : 93KB | صفحات : 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

تقدیر و تشکر                                                                          الف

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول……………………………………………………………………………………………………..۲

مفهوم بهره وری…………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان ها…………………………………………………………………………………………….۲

۲-تعریف بهره وری………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۳-دید گاههای مختلف در باره بهره وری……………………………………………………………………………………………۵

۴-برخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وری……………………………………………………………………………………۶

۵-سطوح بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۶-بهره وری سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….۹

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۲-عوامل موثر  بر وضعیت بنگاهها و سازمان ها……………………………………………………………………………۹

۱-۱-۲-یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان…………………………………………………………………….۹

۲-۱-۲-سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی…………………………………………………………………………………..۹

۳-۱-۲-تناقض همکاری و رقابت پذیری………………………………………………………………………………………..۱۰

۴-۱-۲-پیچیدگی و نا اطمینانی…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۵-۱-۲-تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی……………………………………………………………………………………۱۰

۶-۱-۲-تغییر صحنه بازار جهانی……………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۱-۲-بازیگران بین المللی………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۶-۱-۲-حق انتخاب بیشتر مشتریان…………………………………………………………………………………………۱۱

۳-۶-۱-۲-مقررات زدایی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۴-۶-۱-۲-کاهش طول عمر کالا…………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۲-تغییر تاکیدها در دهه های ۱۹۷۰و۱۹۸۰……………………………………………………………………………۱۱

۳-۲-تغییر در کانون های مورد توجه مدیران………………………………………………………………………………۱۲

۴-۲-سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی………………………………………………۱۳

۱-۶-۲-ژاپن………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۶-۲-هندوستان………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۳-۶-۲-سنگاپور……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۷-۲-بهره وری در ایران……………………………………………………………………………………………………………….۱۵

فصل سوم……………………………………………………………………………………………..۱۷

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری…………………………………………………..۱۷

۱-۳-چشم انداز بهره وری فراگیر………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳-مرحله سنجش و اندازه گیری………………………………………………………………………………………..۱۷

۳-۳-مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………۱۷

۴-۳-خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………………………۱۸

۵-۳-استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………………………..۱۹

۶-۳-توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………….۲۰

۷-۳-تعریف مدیریت بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………………..۲۲

۸-۳-مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه…………………………………………………………………..۲۳

۹-۳-مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری………………………………………………..۲۳

فصل چهارم……………………………………………………………………..۲۵

بهبود بهره وری…………………………………………………………………………….۲۵

۱-۴-عوامل موثر بر بهره وری……………………………………………………………………………………………….۲۵

الف-دیدگاه تکنیکی………………………………………………………………………………………………………………۲۸

ب-دیدگاه فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

عوامل موثر بر بهبود بهره وری………………………………………………………………………………………………۳۶

الف-عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………….۳۶

ب-شیوه انتخاب مدیران………………………………………………………………………………………………………..۳۹

پ-بهره وری و ثبات مدیریتی………………………………………………………………………………………………..۴۱

ت-پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………..۴۲

۲-۴-راههای بهبود بهره وری………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۴-بهره وری و سیستمهای سازمانی………………………………………………………………………………….۴۴

۴-۴-برنامه ریزی برای بهبود بهره وری………………………………………………………………………………..۴۶

۵-۴-چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری……………………………………………………………………۵۳

فصل پنجم………………………………………………………………………………………….۵۷

بهره وری نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..۵۷

۱-۵-آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۵-انگیزه و بهره وری……………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۵-وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار………………………………………………………………………..۵۹

۴-۵-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی…………………………………………………………………۶۰

۵-۵-برنامه ریزی و منابع انسانی……………………………………………………………………………………………….۶۵

۶-۵-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

الف-منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….۶۸

ب-منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………..۶۸

مقدمه:

تاریخ ۲۰۰ ساله صنعت و ورود به عصر جدید عصر فرا صنعتی عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است که نمونه های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و کاربرد رباتها در تولید در کنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. تنها در طول ۱۵ سال اخیر  افزایش بهره وری در سطح جهان ۴۵ برابر شده است مه این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در کشور های پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. مطا لعات تجربی در کشور های پیشرفته صنعتی نشان داده  که اهمیت بهره وری در نتیجه توسع سیستمهای نرم افزار مدیریتی بیش از مشارکت و افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره وری مه از ویژیگیهای غالب کشور های کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است. دقیقا به همین دلیل امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست اوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تو لید ملی بیشتر دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر کشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجو دارد.

طی دو دهه اخیر ضرورت ایجاد وگسترش بخش بهره وری و مدیریت فراگیر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. مدیریت بهره وری فراگیر بر اساس ذهنیت و برنامه ای استراتژیک، توجه صحیح به ارتقا انگیزه نیرو انسانی، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آتاهطینتبهخ آموزش و پرورش برای آنها، ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و استعدادها در سازمان، افزایش میزان تحقیق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود کیفیت محصول در جهت برقرای نضامی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری فراگیر در سازمان است که مدیر می تواند مشکلات و مساءل را تشخیص دهد و مساءل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل کند.
مقاله مدیریت بهره وری فراگیر
مقاله مدیریت بهره وری فراگیر
محصول: مقاله مدیریت بهره وری فراگیر
تاریخ به روزرسانی: 1394/7/28
قیمت: 7,500 تومان
حجم فایل: 91 کیلوبایت
فروشنده: آنتیک
تلفن فروشنده: 09186152585
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مقاله مدیریت بهره وری فراگیر نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: دانلود ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه ، دانلود تحقیق ، دانلود فایل ، مقاله ، دانلود فایل WORD ، فایل مقاله و پروژه ، دانلود برای دانشجو ، دانشجو ایرانی ، فایل های دانشجویی
پشتیبانی: آنتیک
09186152585
پشتیبانی
پشتیبانی