ایران سی ان
اثرات درک حمایت سازمانی و رضایت شغلی روی انتقال آموزش

اثرات درک حمایت سازمانی و رضایت شغلی روی انتقال آموزش

فروشنده: easydownlod
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1.1 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 20,000 تومان

معرفی محصول:


اثرات درک حمایت سازمانی و رضایت شغلی روی انتقال آموزش


عبدالرحیم زومرا


Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia,


Nilai, Malaysia, and


Stephen Boyle


UniSA College, University of South Australia, Adelaide, South Australia


مقاله انگلیسی در 22 صفحه

چکیده


هدف-  نقش حمایت سازمانی ادراک شده (POS)[1] و رضایت شغلی روی تاثیرپذیری انتقال آموزش در محل کار شروع شد تا توجه را در بین مطالعات اخیر به خود جلب کند. هرچند، درک  اینکه چگونه این فاکتورها ممکن است با هم کار کنند تا انتقال آموزش را تحت تاثیر قرار دهند هنوز محدود است. هدف این مقاله توجه به این شکاف با بررسی رابطه بین POS، رضایت شغلی و انتقال آموزش است.


طرح/روش شناسی/ رویکرد- داده‌های این مطالعه از طریق بررسی یک گروه کارمند و ناظرانشان جمع‌آوری شده است. این داده‌ها با استفاده از مدلینگ معادله ساختاری تجزیه و تحلیل شده است.


یافته‌ها- این یافته‌ها مشخص می‌کند که رضایت شغلی رابطه بین POS و انتقال آموزشی را مشخص می‌کند.


اصالت/ارزش- این مطالعه بیان می‌کند که  حمایت سازمانی ادراک شده می‌تواند رضایت شغلی کارمندان را بهبود دهد، که به نوبه انتقال آموزش در محل کار را افزایش می‌دهد. رابطه قابل توجه بین این فاکتورها (حمایت سازمانی ادراک شده-رضایت شغلی-انتقال آموزش) یکی از یافته‌های مهم است که به صورت تجربی ، مخصوصا در مقالات تحقیقی انتقال آموزش قبلا تعیین نشده است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که رضایت شغلی نقش مهمی به عنوان واسطه بین رابطه  حمایت سازمانی ادراک شده و انتقال آموزشی بازی می‌کند.


لغات کلیدی رضایت شغلی، مالزی، کمیت، حمایت سازمانی ادراک شده، سازمان‌های بخش دولتی، انتقال آموزش


نوع آموزش مقاله تحقیقی  1. 1.     مقدمه


در حوزه تحقیقات مستمر آموزشی انتقال آموزشی توجه محققان را به خود جلب کرده است[2]. انتقال آموزش فرایندی است که بعد از تکمیل آموزش  و اجرا در محل کار کارمندان روی می‌دهد. این مسئله به تعمیم پذیری دانش جدید یاد گرفته ، مهارت‌ها و نگر‌ش‌های سابقه کاری و حفظ این شیوه‌های جدید در طول یک دوره زمانی اشاره می‌کند[3]. براساس این تعریف، دو حالت انتقال آموزش وجود دارد: ابتدا، تعمیم پذیری و دوم حفظ دانش یاد گرفته جدید، مهارت‌ها و نگرش‌ها در محل کار. تعمیم پذیری به حدود دانش جدید یاد گرفته ، مهارت‌ها و نگرش‌های بدست آمده از آموزش اشاره می‌کند که توسط کارمندان در محل کار بکار گرفته می‌شود. حفظ اشاره به حدود دانش یاد گرفته ، مهارت‌ها و نگرش‌هایی اشاره می کند که استفاده از آن در محل کار در یک دوره زمانی  ادامه دارد[4].  


هرچند، انتقال آموزش سخت باقی می‌ماند و اغلب چالش خسته کننده‌ای برای سازمان‌ها است. برای مثال، در یک مطالعه محققان فهمیدند که فقط 62 درصد از کارمندان از دانش یاد گرفته جدید، مهارت‌ها و نگرش‌ها بلافاصله بعد از آموزش استفاده می‌کنند. این درصد تا 44 درصد بعد از شش ماه کاهش داشت و تا 34 درصد بعد از یک سال کاهش داشت. جدیدترین مطالعه از 56 نوآموز نشان داد که انتقال عملکرد این نوآموزان تا سه هفته بعد از آموزش را در بر می‌گرفت[5].


[1] Perceived organizational support
[2] Brown et al., 2011
[3] Baldwin and Ford, 1988; Blume et al., 2010
[4] Baldwin and Ford, 1988; Blume et al., 2010
[5]Vermeulen and Admiraal, 2009

Personnel Review
The effects of perceived organizational support and job satisfaction on transfer of
training
Abdul Rahim Zumrah Stephen Boyle
Article information:
To cite this document:
Abdul Rahim Zumrah Stephen Boyle , (2015),"The effects of perceived organizational support and job
satisfaction on transfer of training", Personnel Review, Vol. 44 Iss 2 pp. 236 - 254
Permanent link to this document:
http://dx.doi.org/10.1108/PR-02-2013-0029
Downloaded on: 14 November 2015, At: 00:55 (PT)
References: this document contains references to 106 other documents.
To copy this document: permissions@emeraldinsight.com
The fulltext of this document has been downloaded 930 times since 2015*اثرات درک حمایت سازمانی و رضایت شغلی روی انتقال آموزش
اثرات درک حمایت سازمانی و رضایت شغلی روی انتقال آموزش
محصول: اثرات درک حمایت سازمانی و رضایت شغلی روی انتقال آموزش
تاریخ به روزرسانی: 1396/6/13
قیمت: 20,000 تومان
حجم فایل: 1.1 مگابایت
فروشنده: easydownlod
تلفن فروشنده: 09397131288
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره اثرات درک حمایت سازمانی و رضایت شغلی روی انتقال آموزش نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: رضایت شغلی ، مالزی ، کمیت ، حمایت سازمانی ادراک شده ، سازمان‌های بخش دولتی ، انتقال آموزش ، فرضيه
پشتیبانی: easydownlod
09397131288
پشتیبانی
پشتیبانی